مرور برچسب ها

فواید چپ دست بودن

چرا بعضی چپ دست اند؟

برخی از پدران و مادران نگرانند که چرا فرزندانشان چپ دستند و همیشه با اصرار از آنها می خواهند که سعی کنند تا قلم را به دست راست بگیرند. آیا این نگرانی بجاست و آیا باید این قبیل اطفال را وادار به نوشتن با دست راست کرد؟ پاسخی که بیشتر…

آیا چپ دستی چاره پذیر است؟

اگر شما خود چپ دست بوده، یا آدم چپ دستی را دیده باشید، حتما" توجه کرده اید که چنین اشخاصی باید خود را با بسیاری از چیزها در این جهان، تطبیق دهند؛ چرا که ما در دنیای راست دستان زندگی می کنیم. جایی که 96 درصد از مردم جهان راست دستند، این…