مرور برچسب ها

فواید یوگا چیست

آشنایی با یوگا و فواید آن

با اینکه انواع گوناگونی از یوگا وجود دارد،نوعی از آن که بیش از بقیه تمرین می شود، برآسانا تمرکز دارد، توالی ای از حالت های فیزیکی و تمرین های تنفسی ای که با هدف افزایش قدرت جسمی، ذهنی، و معنوی انجام می شوند. هدف آسانا توالی ای از حالت های…