مرور برچسب ها

فواید یوگا

یوگا چیست؟

یوگا از لحاظ لغوی به معنای وحدت می باشد. این تمرین ها در هندوستان ابداع شده تا هر کس بدانها عمل کند بتواند به واقعیت اصلی نایل گشته و با آن یکی شود. این تمرینها از لحاظ سنتی شامل، تنفس، مانترا، مدی تیشن و فعالیتهای بدنی، همراه با کشش و فشار…

آشنایی با یوگا و فواید آن

با اینکه انواع گوناگونی از یوگا وجود دارد،نوعی از آن که بیش از بقیه تمرین می شود، برآسانا تمرکز دارد، توالی ای از حالت های فیزیکی و تمرین های تنفسی ای که با هدف افزایش قدرت جسمی، ذهنی، و معنوی انجام می شوند. هدف آسانا توالی ای از حالت های…