مرور برچسب ها

فکت چکینگ

آیا شخصی که با نانچیکو پینگ پونگ بازی میکرد، بروسلی بود؟

کلیپی سیاه و سفید چندین سال است که دست به دست میشود که در آن بروسلی با نانچیکو پینگ پونگ بازی میکند و همزمان حتی دو نفر را شکست میدهد. بعد از آن هم کبریت را روی هوا با نانچیکو روشن میکند. این کلیپ واقعی نیست و مربوط به بروسلی نیست. این…