مرور برچسب ها

قاشق و چنگال چه زمانی اختراع شدند

تاریخچه قاشق و چنگال | اولین بار در کجا استفاده شد؟

زمانی را تصور کنید که کارد، چنگال و قاشقی نبود. فکر میکنید، انسان کدام یک از آنها را اول اختراع کرده است؟ آیا کارد بود؟ نه، چون انسان برای جدا کردن خوراکش از دست استفاده میکرد. آیا چنگال بود؟ خیر، چون وی میتوانست با انگشتان خود این کار را…