مرور برچسب ها

قدرت تله پاتی

پدیده های ناشناخته و غیرقابل توضیح

در 1919 برنارد کاجینسکی یک مهندس برق اهل روسیه نیمه های شب صدایی شنید مانند صدای قاشقی که به لیوان بخورد و شبحی را دید که در گوشه ی اتاق بسوی تختی پیش رفت که کسی بر روی آن خوابیده بود و لیوانی را بهم زد و به دهان آن شخص گذاشت لحظه ای بعد…