مرور برچسب ها

قدیمی ترین زبان دنیا

تاریخچه زبان انگلیسی

چگونه زبان انگلیسی پیدا شد؟ زبانهایی که اکنون در دنیا رایج است، از نظر دانشمندان، بازگشت به منبع مشترکی دارند. این منبع همان زبان ریشه ای است که اکنون این همه شاخه پیدا کرده است. زبان ریشه ای را با همه ی زبانهایی که از آن منشعب شده به…