مرور برچسب ها

قوانین حقوق بشر

اعلامیه ی حقوق بشر چیست؟

قوانین عالیه ی امریکا در قانون اساسی آنجا تعیین شده است. قانون اساسی عبارتست از یک سلسله قوانین که شخص بدون در نظر گرفتن شهر و ایالتی که در آن زندگی می کند، بایستی از آن اطاعت نماید. وقتی در سال 1787 مجمع «قانون اساسی» برای وضع قوانین…