مرور برچسب ها

معنی اینکا

اینکاها چه کسانی بودند؟ و در کجا بودند؟

هنگامی که کریستف کلمب آمریکا را کشف کرد، تمدن اینکاها اقلا" 400 سال قدمت داشت. سرزمین اینکاها کشورهای فعلی بولیوی، پرو، اکوادور و قسمتی از آرژانتین و شیلی را شامل بود. در مرکز امپراطوری اینکا شهر کوزکو پایتخت آنها یا شهر مقدس خورشید قرار…

اینکاها کیانند؟

در زمان کشف امریکا به وسیله ی کریستف کلمب، اینکاها تمدنی چهارصد ساله داشتند. سرزمین اینکا جایی است که امروز کشورهای بولیوی، پرو، اکوادور و قسمتی از آرژانتین و شیلی قرار گرفته اند. در مرکز امپراتوری اینکاها پایتخت آن به نام کوزکو (شهر مقدس…