مرور برچسب ها

منشور سازمان ملل در کجا امضا شد

منشور ملل متحد چیست؟

در سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب نمود. به موجب آن برای اولین بار در تاریخ مرکزی بین المللی مسئولیت حفظ و رعایت حقوق بشر را قبول نمود و آنرا منشور یا برنامه عمل خود قرار داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر…