مرور برچسب ها

موشک چگونه کار میکند

اولین موشک

در کجا نخستین موشک به کار رفت؟ آیا تاکنون به آبپاش متحرکی که روی چمن کار می گذارند، نگاه کرده اید؟ این آبپاش پیوسته گرد خود می چرخد و آن را به سراسر چمن دایره وار می پاشد. موشک هم بر همین اساس درست شده است. علت چرخیدن آبپاش متحرک آن است که…