مرور برچسب ها

واحد اندازه گیری پا

چگونه شیوه اندازه گیری پدید آمد؟

هر کشوری در جهان، راهی برای وزن کردن و اندازه گیری حجم و مقدار برگزیده است. البته این امر برای انجام کارهای بازرگانی و هر گونه مبادله، بسیار لازم است. شیوه ی وزن و اندازه گیری در همه جا یکسان نمی باشد. سیستم اندازه گیری که در امریکا رایج…