مرور برچسب ها

پرندگان چگونه به وجود آمدند

چگونه پرندگان پر در آوردند؟

پاسخ این سؤال را علم تکامل بدین گونه داده است: قرنهای بسیار پیش، پرندگان به خانواده ی خزندگان تعلق داشتند. سپس برخی از آنهامرحله ای از تکامل را پیموده، از گروه خزندگان جدا شدند. بعد بتدریج پولکهای بدنشان هم به صورت پر رشد کرد. پر چیزی است…