مرور برچسب ها

پوسته های خورشید

آیا خورشید همیشه یکسان می تابد؟

شما حتما" عبارت:«مطمئنا" فردا خورشید طلوع خواهد کرد» را خیلی شنیده اید. خورشید برای ما پیوسته عبارت از چیزی است که همیشه زیبا و قابل اطمینان است. خواه آنرا ببینیم یا نه، می دانیم که پیوسته همانجا در سر جای خود بوده و همان درخشش را هم دارد.…