مرور برچسب ها

پوست بدن

پوست چیست؟

چون از بدن انسان سخن می گوییم تصور چگونگی قلب، کبد و مغز به راحتی برای شما میسر است، زیرا کم و بیش همه می دانید که اینها چه کارهایی انجام می دهند. ولی آیا این را هم می دانید که پوست نیز مانند قلب یک عضو بدن است و کارهای مهمی برای آن انجام…