مرور برچسب ها

پیری رئیس

نقشه ی پیری ریس

در سال 1929، گروهی از مورخان نقشه ی اعجاب انگیزی را یافتند که بر پوست آهو ترسیم شده بود. تحقیقات نشان داد که آن سند اصل است و در سال 1513 توسط پیری ریس دریا سالار مشهور ناوگان دریایی ترکیه در قرن شانزدهم _ ترسیم شده است. دلبستگی او نقشه کشی…