مرور برچسب ها

پیشگویی آینده در خواب

آیا رؤیا از آینده خبر می دهد؟

اگر بخواهیم همه ی افسانه ها و خرافاتی را که از آغاز تاریخ پیرامون رؤیا گفته اند جمع آوری کنیم، براستی کتابخانه ی بزرگی را از کتاب پر خواهیم کرد! بیشتر این افسانه ها مربوط به تعبیر خواب است. تعبیر خواب معمولا" چیزی مربوط به «آینده» را برای…