مرور برچسب ها

پیشگویی در خواب

رویاهای پیشگویانه از کجا می آیند؟

راجع به عنوان فوق در کتاب های دیگرم، به خصوص در کتاب «(سفر به) دیگر سو و بازگشت» به طور مفصل مطالبی را بازگو کرده ام. بنابراین در این قسمت تا حد امکان به طور خلاصه متذکر نکاتی چند می شوم. پیش از این که هر یک از ما از دنیای دیگر برای یافتن…

باخبر شدن از آینده در خواب

از دیرباز، بشر همواره در این اندیشه بوده که آیا خواب و رویا میتواند دریچه ای به سوی آینده بگشاید و آیا به کمک خواب میتوان به آنچه در آینده اتفاق خواهد افتادپی برد؟ معبد گلاستونبری Glastonbury که مدت های مدید در زیر خاک مدفون بود و هیچکس از…