مرور برچسب ها

پیشگویی راسپوتین

پیشگویی های گریگوری راسپوتین ، پیشگو و رازورز روسی

امروز تعدادی از پیشگویی های گری گوری راسپوتین را برایتان آماده کرده ایم. او که بین سالهای 1869 تا 1916 میلادی زندگی میکرد، در زمان خود از شهرت و قدرت زیادی در کشور برخوردار بود و توانسته بود مرگ خودش ، سقوط خانواده سلطنتی و فروپاشی شوروی…