مرور برچسب ها

پیشگویی سفرهای فضایی

پیشگویی های سیلویا براون برای سال 2024 و 2025

سیلویا براون Sylvia Browne از پیشگویان مشهور دوران معاصره که سال 2013 فوت کرد. اون در برنامه های تلویزیونی و کتابش به نام آنچه "آینده برایتان مقدر کرده" تعداد زیادی پیشگویی از سالهای مختلف داشته. بعضی از پیشگویی های سیلویا درست از کار…