مرور برچسب ها

پیشگویی کرونا توسط شاه

فکت چک: پیشگویی محمدرضا پهلوی درباره کرونا واقعیه؟

در شبکه های اجتماعی شایعه شده است که متن زیر در کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی وجود دارد و او در آن زمان شیوع کرونا را که چین ساخته است، پیشگویی کرده است. متن ادعایی این است: «شرق خاصه، شرق دور، اژدهایی خفته در خود دارد که سرانجام،…