مرور برچسب ها

چشم چیست علوم

ساختمان چشم چگونه است؟

چشم مانند یک دوربین عکاسی است. مردمک چشم سوراخی است که بسته و باز می شود و نور از آن به درون چشم ما می آید. در چشم یک عدسی هم وجود دارد که امواج نور را منعکس می سازد و از آن تصویر پدید می آید. درست مانند دوربین عکاسی، در درون چشم ما نیز یک…