مرور برچسب ها

چشم گربه

چگونه گربه در تاریکی می بیند؟

اگر در خانه ی خود گربه ی دست آموزی داشته باشید با او بسیار انس می گیرید. با او سرگرم می شوید و مانند یکی از افراد خانواده تان درباره اش مهربانی می کنید. گربه یکی از موجودات بسیار عجیب است. با آنکه هزاران سال است که این حیوان با بشر مأنوس…