مرور برچسب ها

چند درصد الکل باعث مستی میشود

مسمومیت الکل چیست؟

در بدن ما همواره اندکی الکل وجود دارد. قند و نشاسته که از «ئیدراتهای کربن» اند چون در بدن تجزیه می شوند، کمی الکل می سازند. از این رو می توان گفت، پس از هر غذایی اندکی الکل وارد جریان خون ما می شود. همیشه حدود یک گرم الکل در بدن هست. حالا…