مرور برچسب ها

چند نوع انتخابات داریم

تاریخچه انتخابات و رأی گیری

حق رأی در انتخابات سیاسی عبارتست از رأی دادن مردم به اشخاص که برای تصدی امور دیوانی نامزد می شوند و همچنین رأی دادن و تصویب قوانینی که برای جلب رضایت و خشنودی مردم مورد نیاز است. در تاریخ بشر، حق رأی معمولا" منحصر به افراد و گروههایی بوده…