مرور برچسب ها

چند نوع رویا داریم

انواع رویا

 همانگونه که قبلا" اشاره کردم سی سال مشتاقانه در باب رویاها به مطالعه و تحقیق پرداختم؛ در حالی که رهیافت خود را پیرامون تفسیر و تعبیر رویا گسترش داده و مورد تجدید نظر قرار می دادم؛ در عین حال هر چه بیشتر به آموختن ادامه می دادم؛ چه مطالبی…