مرور برچسب ها

چهره انسان در ابرها

چرا ابرها یا اجسام به شکل معنادار در می آیند؟ پاریدولیا چیست؟

شاید شما هم در چوب یا سنگ ها یا روی دیوار چهره انسان یا اشکال آشنا دیده باشید. گاهی ابرها به شکل خاص و معناداری در می آیند، به این پدیده پاریدولیا میگویند. پاریدولیا فقط محدود به بینایی نیست و ممکن است شما در حین شنیدن یک…