مرور برچسب ها

چهره روی مریخ

آیا هرم روی مریخ واقعی است؟

در برخی از تصاویر به دست آمده از مریخ به نظر میرسد که ساخته هایی شبیه هرم مصر در آنجا وجود دارد. آیا این حرف درست است و از نظر علمی تایید شده است؟ ماجرا از چه قرار است؟ در تصویر هرم مریخ ، شی مذکور فقط یک تکه سنگ است که شبیه هرم در آمده…