مرور برچسب ها

چه کشورهایی ساعت را تغییر میدهند

چرا ساعت ها را یک ساعت جلو و عقب میبرند؟

چرا صرفه جویی زمانی در روشنایی روز وجود دارد؟ فرض کنیم شخصی در ساعت 7 صبح از خواب برمی خیزد و ساعت 11 شب به خواب می رود. وی در ساعت شش و نیم از کار روزانه به خانه برمی گردد و زمانیکه شام خود را به پایان می رساند بعد از ساعت 8 می شود. در…