مرور برچسب ها

چگونه اجسام و رنگ ها را می بینیم علوم هشتم

چگونه رنگها را می بینیم؟

دوربین عکاسیی که عکس رنگی می گیرد، یک عمل فیزیکی انجام می دهد. ولی ما که رنگهای گوناگون را تشخیص می دهیم در واقع از تجزیه ی روانی خود سود می جوییم. آیا از این حرف تعجب می کنید؟ آیا می خواهید بهتر معنای گفته ی ما را دریابید؟ بسیار خوب،…