مرور برچسب ها

چگونه با دیگران ارتباط ذهنی برقرار کنیم

راهنمای اصول تقلین عملی روی دیگران

استفاده کامل از تاثیر تلقین نیازمند آرامشی تزلزل ناپذیر ، اطمینان و اعتماد به نفسی مطلق است. بدین معنی که همه سخنان باید به طور سنجیده، در نهایت خونسردی و با در نظر گرفتن تاثیر آن بر مخاطب ادا شود. واکنش مخاطب هر چه باشد شما باید خونسردی و…