مرور برچسب ها

چگونه جذاب و تاثیر گذار باشیم

راز جذابیت و تاثیر روی دیگران – مانیتیسم شخصی

برخی دانشمندان نفوذ و مانیتیسم شخصی را ناشی از خصایص جسمانی و در حیطه بیولوژیک میدانند. مسلما نیروی حیاتی برتر، بدن متعادل و نیرومند، سینه فراخ و جریان خون بدون عیب و نقص در ایجاد مانیستیم حیوانی نیرومند اثر فراوان دارند. انسان در جوار…