مرور برچسب ها

چگونه حافظه قوی داشته باشیم

آموزش کاخ حافظه – کاربردی

چگونه کاخ حافظه بسازیم؟ کاخ حافظه یا قصر ذهن قوی‌ترین تکنیک به خاطر سپردن هرچیزی است. حتما افرادی را دیده اید که عدد پی را تا چند هزار رقم اعشار حفظ هستند یا کسانی که تمام عناصر جدول مندلیف را حفظ هستند. این کار آنها شبیه معجزه و کاری…