مرور برچسب ها

چگونه علاقه خود را پیدا کنیم

چیکار کنم؟ نمیدونم از زندگی چی میخوام؟

همه انسان ها اینطور نیستند که در زندگی خود هدف مشخصی داشته باشند و بی وقفه برای آن تلاش کنند. برخی افراد هستند که واقعا نمیدانند از زندگی چه میخواهند؟ چه فعالیت یا شغلی باید داشته باشند و به چه کاری علاقه دارند؟ فکر میکنم به خاطر مسائل…