مرور برچسب ها

چگونه مدیوم شویم

مدیوم کیست؟

واژه مدیوم در مورد افرادی به کار می رود که طبق گزارشات ثبت شده توانائی های ویژه ی روحی دارند و این توانائی ها را در ارتباط برقرار کردن با مردگان به کار می برند بعضی اوقات کلمات «سایکیک» (دارای قدرت روحی) و «سن ستیو» (حساس) به جای کلمه مدیوم…