مرور برچسب ها

کتاب سیلویا

اسرار شمن ها

معمولا" یک شمن، یک مرد باهوش سرخپوست آمریکایی است (اما به ندرت یک زن باهوش است). او بی شباهت به کشیش های امروزی نیست که به خطاهای قوم گوش می دهند و آنها را نصیحت می کنند. در گذشته، شمن ها را به عنوان افرادی می شناختند که بهبودی می بخشند و…