مرور برچسب ها

کتاب قانون خلا

قدرت خلاء ذهنی

هرکسی موفق شود هر لحظه ای که اراده کند به سرعت و بسیار راحت حداقل 5 دقیقه جریان فکری خود را قطع کند، به زودی به مرحله تجرید مطلق نزدیک میشود. برای 5 تا 10 حتی 20 دقیقه کاملا جریان فکر خود را قطع میکند و فعالیت وجدان نیز در مقایسه با وضعیت…