مرور برچسب ها

کسوف چیست کلاس چهارم

چه چیزی باعث کسوف می شود؟

برای اینکه مجسم شود که در اثنای کسوف چه اتفاقی می افتد، درباره سه کره آسمانی: زمین، خورشید و ماه فکر کنید. ماه اطراف زمین چرخیده و خورشید از وراء ماه به زمین می تابد. ولی گاهی، همانطوری که ماه اطراف زمین دور می زند مستقیما" از بین زمین و…