مرور برچسب ها

کشف منشور کورش

چگونگی کشف منشور کورش

به هنگام کاوش ها در محوطه باستانی بابل (1882 _ 1879 ) باستان شناسی به نام «هرمز رسام» یک استوانه سفالین کوچک یافت که شامل یک نوشته از کورش بزرگ بود. جنس این استوانه از گل رس و ابعاد آن شامل 23 سانتیمتر طول و 11 سانتیمتر عرض می باشد. استوانه…