مرور برچسب ها

کفش چیست

مخترع کفش کیست؟

بشر نخستین مجبور بود که با پای برهنه بر روی سنگهای درشت راهپیمایی کند. ولی چون سختی می کشید روزی به این فکر افتاد که پاهای خود را بپوشاند تا از آسیب در امان بماند. بدینگونه نخستین کفشها پدید آمدند که گویا به شکل کفشهای سرپایی بودند و از…