دانستنی‌های اخیر که در ذهن آموز منتشر شد:

تکنولوژی و آی تی

مهارت‌های فردی | موفقیت و انگیزشی

کارزار ثبت فرمول به کارزار مردمی:

درخواست اضافه شدن امکان ثبت کشفیات ریاضی در کشور همانند ثبت اختراع

رأی بدهید لینک شرکت در کارزار