مرور برچسب ها

خرچنگ آبی

درباره خرچنگ نعلی شکل چه می دانید؟

خرچنگ نعلی شکل موجود بسیار جالبی است. در واقع این موجود خرچنگ نیست. بلکه می توان او را از خانواده خرچنگ ها و عنکبوت ها به حساب آورد. اسم علمی این جانور لیمولوس یلی فموس است که توصیف کننده ویژگی های چشمهای او است. این جانور چهار چشم دارد که…