مرور برچسب ها

خطرات آسم

آسم چیست؟

آسم یعنی تنگی نفس. آسم بخودی خود بیماری نیست، بلکه نشانی از یک ناهنجاری در مجرای تنفس است. وقتی می گویند کسی آسم دارد که تنفس برایش دشوار است و مانعی در مجرای تنفس خود برای جریان هوا احساس می کند. این مانع ممکن است آماسی باشد که در غشاهای…