مرور برچسب ها

رمز اعداد

معنی عدد 11 چیست؟

عدد 11 برای بسیاری از فرهنگ ها در سراسر جهان معنای خاصی دارد. اعتقاد بر این است که اهمیت عددی دارد و نشانه ای از قدرت معنوی است. در برخی از فرهنگ ها، با تعداد فرشتگان مرتبط است، در حالی که در برخی دیگر مفهوم مثبت تری دارد. در اعداد شناسی،…

عدد 10 در فرهنگ های مختلف به چه معناست؟

عدد 10 در فرهنگ‌های مختلف به معانی متفاوتی استفاده می‌شود. در برخی فرهنگ‌ها، این عدد به عنوان نماد کاملیت و پایانیت و همچنین نماد تکمیل و تمامیت استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در فرهنگ یونان باستان، عدد 10 به عنوان نماد کاملیت و تمامیت در…