مرور برچسب ها

زبان

مهم ترین زبان کدام است؟

پاسخ به این سؤال به این بستگی دارد که مهم بودن را چگونه تعریف کنیم. اگر مهم بودن را بر اساس تعداد گویشوران تعریف کنیم، زبان چینی مهم ترین زبان جهان است. زبان چینی توسط بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان صحبت می شود، که بیش از هر زبان دیگری…