مرور برچسب ها

ساختار اسفنج

اسفنج چیست؟ موجودی عجیب و بدون جنسیت

اسفنج که به نام ابر حمام از مغازه ها می خرید برای نظافت در آشپزخانه نیز به کار می آید. ولی آن یک اسفنج واقعی نبوده، بلکه در کارخانه از مواد مصنوعی ساخته شده است. البته از لحاظ شکل و مورد استعمال، ابر حمام درست به یک اسفنج طبیعی می ماند.…