مرور برچسب ها

ژنتیک پزشکی

تست نژاد بر اساس ژنتیک کجا گرفته میشه؟

تست نژاد بر اساس ژنتیک در آزمایشگاه های مختلف در سراسر جهان انجام می شود. در ایران نیز، برخی از آزمایشگاه های خصوصی این تست را ارائه می دهند. در اینجا برخی از آزمایشگاه های معتبر که این تست را ارائه می دهند، آورده شده است: آزمایشگاه…