اولین پلیس چگونه و در کجا به وجود آمد؟

چه هنگام نخستین پلیس پدید آمد؟

در ایالات متحده ی امریکا بیش از چهل هزار یگان پلیس وجود دارد که قدرتشان بیشتر به ناحیه ای معین یا پاره ای از جنایات، محدود می گردد.

در فرانسه این وزارت کشور است که نیروهای پلیس را مستقیما زیر نظر می گیرد و این حق در سراسر کشور فرانسه برایش محفوظ است.

باز همین وزارت کشور است که بطور غیر مستقیم بر پلیس پایتخت نیز نظارت دارد.

این نوع افراد در روزهای نخستین تاریخ بشر نیز وجود داشتند.

در آن روزها رهبر یا فرمانده ی یک قبیله، مردانی جنگی در اختیار داشت که صلح را میان مردم حفظ می کردند و مقررات لازم را به اجرا می گذاشتند.

پادشاهان قدیم مصر به نام فرعون خوانده می شدند. این فرعونها نیز از سربازان خود بعنوان «پلیس» استفاده می کردند.

تقریبا در همان سالی که مسیح به دنیا آمد سزار اوگوستوس که یک پادشاه رومی بود، نیروی ویژه ای از پلیس را در شهر روم پدید آورد که تا 350 سال همچنان بر سر کار بود.

در طول این مدت پلیس روم پیوسته فرمان های شاه را به مرحله ی اجرا می نهاد.

در بین سالهای 700 و 800 میلادی، فکر جدیدی در مورد تأسیس نیروی پلیس پیدا شد. یعنی بجای آنکه پلیس اجرا کننده ی فرمان های خاص باشد حمایت از اجرای قانون را نیز بعهده گرفت.

او دیگر می بایست اجرای قانون را میان همه ی مردم، نظارت کند.

همین فکر بود که در گسترش نیروی پلیس نخست در انگلستان و کمی بعد در امریکا، بسیار مؤثر افتاد.

انگلیسی ها سازمانی از پاسداران شب و پاسداران روز برپا کردند. آنان عده ای را در شب و عده ای را هم در روز به عنوان مراقب بر بخشی از شهر برمی گماردند.

نظیر همین سازمان را استعمارگران نیز به ایالات متحده آوردند.

در این کشور پاسداران شب، زیر نظر افسران پلیس انجام وظیفه می کردند.

آنها افرادی بودند قوی هیکل که بیش از شانزده سال سن داشتند و بدون اجرت خدمت می نمودند.

از این سازمان در بیشتر شهرها، تا اوایل قرن نوزده، استفاده می شد.

در لندن رئیس پلیس لندن، یک مأمور عالی مقام است به نام کامیشنر که در برابر«وزیر کشور» مسئولیت مستقیم دارد. بنابراین، نیروی پلیس در انگلستان زیر نظر مستقیم دولت کار می کند.

در خارج لندن، تقریبا در هر استان و در بخش های گوناگون هر استان، پلیسی فعالیت می کند که مربوط به همان جاست و در برابر«فرماندار» محلی مسئولیت دارد.

پلیس استانها گرچه تا حدودی مستقلند ولی از جهاتی نیز تابع دستورهای مرکز می باشند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید