تمدن چیست؟

انسان مسیری را در زندگی بطرف هدف پیموده است که ما آنرا «تمدن» می نامیم. البته در ابتدا، در دورانهای اولیه، بشر تقریبا” مانند حیوانات زندگی می کرد. او زبان نمی دانست، هر کجا غذا پیدا می کرد، می خورد و جایی هم برای زندگی نداشت. سپس در اولین دوره وحشی گری او یاد گرفت آتش تهیه کند و ماهی بخورد.

بعدا” دریافت که ابزار را چگونه بسازد و شکار کند و نیز خود را حفظ و نگهداری نماید و خانواده ها تشکیل طوایفی را دادند. سپس به مرور زمان، او یاد گرفت که چگونه برای پختن یا حمل غذا ظرف بسازد ولی کماکان در مرحله ی وحشی گری بود.

گام بعدی بشر، همانا بربریت نامیده شد. انسان یاد گرفت که چگونه تخم نبات یا گیاه را بکارد و مواد غذایی تهیه کند و سپس شروع به اهلی کردن حیوانات برای استفاده خود نمود. بعد دریافت که چگونه فلزاتی از قبیل مس و آهن را به مصرف برساند و بدین ترتیب توانست سلاح های بهتری برای شکار بسازد و همچنین شروع به ساختن خانه نمود.

انسان در مراحل نهایی یا آخرین دوره ی بربریت بود که مهمترین چیزی را که رهنمون او به تمدن گردید را اختراع کرد. این اختراع نوشتن بود. در آن تاریخ اولین نوع نوشته انسان بصورت تصویر بود ولی بعدا” تکامل یافت و پیشرفت نمود تا اینکه نوشتن با الفبا را آموخت.

علت اینکه اختراع خط را نشانه آغاز تمدن بشر دانسته اند، آن است که این اختراع انسان را قادر ساخت تا سوابقی از حوادث و اتفاقات را نگهدارد و بدین ترتیب بشر می توانست بخواند و از تجربیات دیگران بهره مند گردد.

بشر در تمام این دوران همچنین یاد می گرفت که طبق قواعد و مقرراتی به زندگی ادامه دهد، بدین معنی که دولت تشکیل دهد، و با این فکر تازه اعتقادات درست و غلط پدید آمده و بهمین سبب بشر با بعضی اعتقادات روزگار گذراند.

در چه تاریخی همه این جریانات اتفاق افتاد؟ از ابتدای زندگی بشر بر روی کره زمین شروع و در حدود 5000 یا 6000 سال پیش منجر به ظهور مراحل اولیه تمدن گردید.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید