روز رؤیا چیست؟

آیا می دانید که گاهی در روز و در بیداری، به انسان رؤیا دست می دهد؟

رؤیا در بیداری چیز دلپذیری است. در آن حالت به پندار انسان چنین می آید که دارد کار دلخواه خود را انجام می دهد، یا از پیروزی بزرگی لذت می برد، و یا به چیزی که مدت هاست آرزویش را داشته، دست یافته است.

روز رؤیا در حقیقت نوعی رؤیا و خواب دیدن است که فقط به هنگام بیداری رخ می دهد؛ اما رؤیای شبانه آن است که در حالت خواب، به انسان دست می دهد. این تنها فرقی است که میان آن دو وجود دارد؛ وگرنه در هر دو حالت، انسان چنان یله می شود که هیچ توجهی به دور و بر خود ندارد. در چنین وضعی افکارش بهر جا که می خواهد، پر و بال می گشاید.

رؤیا، بهر دو گونه اش، غالبا” در باره ی افراد و حیوانات عجیب و یا وضعیت و چگونگی هایی است که دور از زندگی واقعی انسان، وجود دارند. در رؤیاهای شبانه بیش از «روز رؤیا» صحنه های غیرعادی و ناواقعی می بینیم؛ چرا که انسان در خواب تقریبا” هیچ گونه تسلطی بر افکار خویشتن ندارد.

جالب است که بدانیم کودکان دو نوع روز رؤیای خاص خود دارند که در بزرگسالان نیست:

1 . روز رؤیای «هم بازی خیالی»

2 . روز رؤیای «فرزند خواندگی»

کودکی که هم بازی کم دارد، ممکن است گاهی در بیداری به عالم رؤیا فرو رود، و در آن حالت بپندارد که هم بازیی در کنار خود دارد که با او بازی می کند.

همچنین ممکن است کودکی دوست داشته باشد که در زندگی از موقعیت ویژه ای برخوردار باشد؛ مثلا” دلش بخواهد فرزند شخص معروف و یا صاحب مقامی در جامعه باشد. این کودک گاهی در زمان بیداری به رؤیای «فرزند خواندگی» فرو می رود؛ یعنی پیش خود غرق این پندار می شود که عضو خانواده و فرزند آن شخص معروف و یا صاحب مقام شده است.

از اینجا درمی یابیم که روز رؤیا معمولا” از نیازها و خواستهای انسان، حکایت می کند. در شب رؤیا نه تنها این چیزها را به خواب می بینیم، بلکه علاوه بر آن ممکن است چیزهایی که مثلا” ما را ترسانده اند نیز به خوابمان بیایند.

در هر صورت، رؤیا چیزی نیست که از جایی «بیرون» از وجود انسان پدید آمده باشد؛ بلکه از درون خود ما، یعنی از لابلای خواستها، ترسها، آرزوها و یا احساس های دیگرمان برخاسته است. رؤیا در حقیقت به این چیزها فرصت پیدایی و خودنمایی می دهد.

«روز رؤیا» نه تنها به پندار آدمی چنین می آورد که به چیزهای دست نیافتنیش، دست یافته است، بلکه گاهی هم او را کمک می کند که برای کارهایی که می خواهد در آینده براستی انجام دهد، طرح بریزد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید